BATHO BA RE ENG KA LITHIBELA PELEHI?


Basali ba bangata ba emahlooho ha ba tlamea ho khethamofuta oa lithibela pelei oo baka o sebelisang. Sena se bakoa haratse ling ke mafosisa a buoehang kalithibela pelehi tse itseng. Bang basitisoa ho fihlela qeto ka lebaka latumelo ea bona, bang ka lebaka laseo ba utloileng se bueha ka lithibelapelehi ’me seo se ba tšositse, ha babang e le hoba ba sena tsebo. Mona retlo bua ka seo batho ba reng lithibelapelehi li sona empa e se linnet reitšetlehile ka thuso le liphuputso tsaMokhatlo oa Machaba oa Kholo ea Sechaba (UNFPA).

LIKHOHLOPO

Hona le mafosisa a hore likhohlopo lina le liboko, li tlotsitsoe ka tšoaetso ea HIV, li baka bothata ba liphieo le horeha khohlopo e saletse kahare ho ’meleoa mosali e ea tsamaea e ea lithong tseling tsa ’mele. ’Nete ke hore likhohlopoha lina liboko hohang, li entsoe ka sengobetsi sa metsi ebile li bolokehile.Likhohlopo li sireletsa khahlanong lemafu a likobo a akhang HIV ebile halia tlotsoa ka tšoaetso ea HIV hohang. Hape likhohlopo ha li bake bothataba liphieo kaha ho se moo khohlopo,botho ba monna le liphieo li kopanangteng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *